Adviseurs Onderwijslogistiek

Venster sluiten

Toetsen

Het afnemen van toetsen is het belangrijkste onderdeel van het onderwijs en was tot voor kort het haast onaantastbare domein van de individuele docent. Incidenten hebben echter laten zien dat een beoordeling door een individuele docent een instelling kwetsbaar maakt. Studenten en buitenwereld eisen transparantie van het beoordelingsproces. De afgelopen jaren zijn er nieuwe initiatieven genomen, zoals het opzetten van landelijke toetsbanken, die het denken over toetsen en de organisatie daarvan zullen beïnvloeden. Naast objectiviteit en betrouwbaarheid biedt dit kansen om het rendement te verhogen. Ook hebben studenten beter inzicht in hun voortgang en kunnen bij afwijking zo snel mogelijk weer op het nominale pad komen.
Verder lezen
Toetsen
Venster sluiten

OER

In het OER wordt het curriculum omgezet naar een Onderwijs- en examenreglement wat richting geeft aan studenten, docenten en administratie bij het doorlopen van de opleiding. Dit pleit ervoor om een OER in nauw overleg met studenten, administratie en ontwikkelaars op te stellen. Belangrijke criteria voor een OER zijn de uitvoerbaarheid en de kosten, deze twee criteria geven richting aan het organiseren van het onderwijs.
Verder lezen
OER
Venster sluiten

Curriculum

Het curriculum is de bron voor het geven van onderwijs. Docententeams en onderwijskundigen zijn samen bezig om volgens nieuwe inzichten het curriculum aan te passen of nieuw te ontwikkelen. In de praktijk zien we dat een goed curriculum door diverse vertaalslagen naar OER, studieplan en rooster niet meer overeenkomt met de visie van de ontwikkelaars. Vertaalslagen moeten transparant en eenduidig zijn voor de organisatie om het onderwijs te kunnen geven volgens de visie en ideeën van het originele curriculum.
Verder lezen
Curriculum
Venster sluiten

Evaluatie

Onderwijsevaluatie is al geruime tijd een onderdeel van het onderwijs. Op diverse niveaus wordt het onderwijs geëvalueerd, van vakevaluaties tot de NSE, van instroomvragenlijst tot WO monitor. Goede samenhang tussen de verschillende evaluaties biedt instellingen de mogelijkheid om geruime tijd voor het uitkomen van de NSE te weten waar zij staan. De complexiteit om dit te realiseren zit in het definiëren van de benodigde informatie en niet in technieken als datawarehouses en business intelligence.
Verder lezen
Evaluatie
Venster sluiten

Cijferregistratie

De laatste jaren zijn de werkzaamheden bij de cijferadministratie nadrukkelijk veranderd. De tijd dat de administratief medewerker de resultaten van de studenten invoert in het systeem is grotendeels voorbij. Bij steeds meer instellingen is het de docent die de cijfers zelf invoert in het systeem. De administratie zorgt ervoor dat de docent voor de juiste student het juiste cijfer voor het juiste vak kan registeren. Dit betekent dat het cijferregistratieproces moet voldoen aan het principe van “first time right” omdat onvolkomenheden anders pas bij het uitdraaien van het diploma naar voren komen.
Verder lezen
Cijferregistratie
Venster sluiten

Inzetplanning

Gezonde planning voor docenten is belangrijk, want zij verzorgen het primaire proces binnen de instelling. Zij zijn degenen die de kennis overdragen op de studenten en moeten daar optimaal de tijd voor krijgen. Het complexe van inzetplanning is dat de HRM cyclus van docenten overeen moet komen met de plannings- en roostercyclus van de instelling en de vraag vanuit studenten en onderwijs. Dit is een complex proces omdat het onderwijsaanbod vaststaat en de studentvraag nog onbekend is. Door procesverbetering zijn er betere voorspellingen te doen zodat er betere planningen en roosters ontstaan.
Verder lezen
Inzetplanning
Venster sluiten

Studieplan

In het studieplan komen de gegevens van het curriculum, het OER en de studenten die de opleiding gaan doen bij elkaar. Deze onderdelen samenbrengen is de eerste stap in het planningsproces waarin diverse studieplannen worden gemaakt. Hierbij gekeken wordt naar de studentenstromen binnen de opleiding. Inzicht in de studentenstromen en studierendementen is noodzakelijk om een eerste planning goed uit te voeren, hierin zit direct ook de grootste uitdaging. Methoden om deze uitdaging het hoofd te bieden zijn o.a. het werken met bandbreedtes en scenario’s. Hoe meer een opleiding in staat is om studenten nominaal het studieplan te laten doorlopen, hoe eenvoudiger de planning wordt.
Verder lezen
Studieplan
Venster sluiten

Diplomering

De student sluit met zijn afstuderen zijn studie af en ontvangt van de instelling een diploma. Het administratieve proces diplomering is de laatste stap van de onderwijslogistiek. Als alle processen daarvoor goed zijn gegaan, moet het uitdraaien van het diploma een druk op de knop zijn. In de praktijk zien we dat er op het laatst nog veel controles plaatsvinden om de juistheid van het diploma te garanderen.
Verder lezen
Diplomering
Venster sluiten

Studievolg / (B)SA

Het Bindend Studieadvies (BSA) in het eerste studiejaar is wettelijk verplicht en wordt door de onderwijsinstellingen prima uitgevoerd. De uitdaging in de volgende studiejaren zit vooral in het organiseren van de individuele studieprogramma’s van de student, omdat deze met enige regelmaat wordt aangepast om diverse redenen. Vaak worden deze aanpassingen gemaakt samen met de studiebegeleiding, die deze nieuwe informatie niet altijd direct in het systeem kunnen verwerken. De juistheid van studievolginformatie is cruciaal voor het planningsproces van de individuele opleidingen en daarmee voor de gehele instelling.
Verder lezen
Studievolg / (B)SA
Venster sluiten

Roostering

Het maken van het rooster is het slotstuk van een planningsproces. Als de juiste informatie tijdig is aangeleverd en het planningsproces goed is verlopen, is het voor een roostermaker geen lastige opdracht om een “goed” rooster te maken. Vaak heeft hij daarvoor maar een paar dagen nodig, terwijl het hele voortraject wel maanden in beslag kan nemen. De vraag is hoe de instelling ervoor zorgt dat de juiste informatie op tijd bij de roostermaker komt, zodat hij direct een “goed” rooster kan maken. Daarnaast moet een opleiding duidelijk kunnen maken welke eisen zij stellen aan een “goed” rooster. Wij spreken dan ook liever over een “gezond” rooster voor iedereen.
Verder lezen
Roostering
Venster sluiten

Matching en toelating

De druk op de student om direct een goede studiekeuze te maken, neemt toe en tegelijkertijd moet de instelling de uitval reduceren. Om de studenten te helpen met hun keuze, zijn de instellingen bezig om matching te organiseren. Matching is verplicht in het kader van de “Wet Kwaliteit in verscheidenheid in het hoger onderwijs” vanaf aanmelding voor collegejaar 2014. Bij matching is er voor de bacheloropleidingen nog niet direct sprake van een bindend advies aan de student. Voor de masteropleidingen is matching wel bepalend voor toelating, zowel voor Nederlandse als voor internationale studenten.
Verder lezen
Matching en toelating
Venster sluiten

Inschrijving op onderwijs

Voor een goede onderwijslogistiek is het belangrijk om te weten hoeveel en welke studenten in een bepaalde periode deelnemen aan de aangeboden vakken en toetsen. Met het inschrijven op onderwijs krijgt men inzicht in het aantal studenten dat een vak gaat volgen en eventueel daarna tentamen gaat doen. Een probleem hierbij kan ontstaan bij het organiseren van de inschrijvingen en de werkwijze bij onvolledigheid hierin. Vaak is het de docent die studenten toch toelaat in zijn college, terwijl deze zich niet ingeschreven hebben voor die cursus. Voor de studenten lijkt dit in eerste instantie interessant, maar dit kan later leiden tot problemen in zijn eigen studieplanning.
Verder lezen
Inschrijving op onderwijs
Venster sluiten

Aanmelding

Door Studielink en Bron HO is het aanmeldproces voor de Nederlandse student bij de instellingen steeds meer gestandaardiseerd. Daardoor krijgt de studentenadministratie tijd om aandacht te besteden aan uitzonderingen en nieuwe ontwikkelingen. Actuele ontwikkelingen zijn ”matching” en het “Modern Migratiebeleid”, dit laatste maakt dat instellingen worden verplicht te zorgen voor hun internationale student. Deze ontwikkelingen vragen om transparantie aan de voordeur in de vorm van een helder en volledig aanmeldingsproces. In dit veranderende aanmeldproces is het wenselijk dat de internationale student direct zijn portfolio kan uploaden en daarmee de instelling de mogelijkheid geeft een digitaal dossier te starten.
Verder lezen
Aanmelding
Venster sluiten

Organisatie

De onderwijs organisatie is tegenwoordig een complex geheel van processen die worden ondersteund in systemen en uitgevoerd door mensen. Hoe organiseer je dat? Het organiseren van onderwijs ondersteunende processen wordt ingewikkelder omdat de processen niet meer los van elkaar gezien kunnen worden. Dit betekent dat de medewerkers meer in ketens moeten gaan denken en ook een duidelijke betrokkenheid moeten krijgen met de keten. Dit vergt coördinatie en regie om iedereen in de keten de juiste dingen tijdig te laten doen. Studielink is een van de eerste voorbeelden waarbij alle betrokkenen leerden om in de complete keten te gaan denken en nu zien we dat op steeds meer plaatsen in de organisatie terugkomen.
Verder lezen
Organisatie
Venster sluiten

Mens

Hoeveel systemen we ook maken om het werk gemakkelijker te maken en informatie te ordenen, de mens maakt het verschil! Medewerkers in de onderwijslogistiek (zoals medewerkers studenten administratie of de roostermaker) moeten meer in het grotere geheel gaan denken. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat anderen, zoals studenten en docenten, gegevens of informatie invoeren en acties uitvoeren in dezelfde applicatie waarin zijzelf vroeger heer en meester waren. Hoe houd je dan controle over je eigen werkzaamheden, hoe communiceer je met docenten en studenten en zorg je er voor dat alles gaat zoals het moet gaan? Een deskundige medewerker met goede communicatieve vaardigheden zal in veel onderdelen van de organisatie zijn weg weten te vinden.
Verder lezen
Mens
Venster sluiten

Informatie

Informatie is in overvloed aanwezig, op websites en in informatiesystemen of applicaties maar hoe ga je daar mee om. Het wordt steeds duidelijker dat de belangrijke applicaties binnen de onderwijslogistiek moeten samenwerken om de volledige keten goed te ondersteunen. Informatiemanagement van de instelling moet dit in kaart brengen op basis van de werkelijke processen binnen de onderwijslogistiek. Dit vraagt ook om de juiste keuzes te maken in de applicaties die deze processen moeten ondersteunen. Aan de ene kant wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard applicaties, maar aan de andere kant moeten deze wel zodanig worden ingericht dat zij de processen optimaal ondersteunen. Standaardisatie en architectuur dragen bij aan een duurzaam informatiemanagement.
Verder lezen
Informatie
Venster sluiten

Management informatie

De instellingstoets kwaliteitszorg vanuit de NVAO heeft het denken over managementinformatie nadrukkelijk beïnvloed. Iedere onderwijsbestuurder wordt geacht om in control te zijn en moet dat kunnen aantonen. Instellingen hebben gekozen om een monitor te bouwen om hun KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) te volgen. Een goede monitor biedt niet alleen de mogelijkheid om achteraf te kunnen verantwoorden, maar ook om tussentijds bij te sturen. Cruciaal is het omzetten van deze indicatoren naar informatie waarmee de organisatie, zowel het management als de mensen op de werkvloer, zodanig uit de voeten kan dat gestuurd kan worden op kwaliteit en rendement.
Verder lezen
Management informatie